# اشتراک قیمت
1 هاست plan-1000MB 100,000 تومان
2 هاست plan-300MB 50,000 تومان
3 هاست plan-500MB 65,000 تومان